Организация на свръзките в механизирания батальон при настъпление

 Организация на свръзките в механизирания батальон при настъпление
 

1. Система за управление


Механизираният батальон (МБ) е основно общовойсково тактическо подразделение. Главното му предназначение е във взаимодействие с подразделенията от другите родове и специални войски да изпълнява основната задача по разгрома и непосредственото унищожаване на противостоящия противник в състава на бригадата или самостоятелно.

За управлението на МБ се изгражда система за управление (СУ). Тя се състои от Органи за управление (ОУ), пунктове за управление (ПУ) и комуникационна система (КС).    

Основни органи за управление на МБ са: КБ, НЩ, ЗНЩ, НА, НПВО, ПНЩС, ЗКТ, ЗКТЧ. Основни пунктове за управление на МБ са КНП и ТПУ. На КНП работят КБ, НЩ, ЗНЩ, НА, НПВО и ПНЩС, а на ТПУ работят ЗКТ, ЗКТЧ и офицерите от тиловите и технически подразделения.

Комуникационната система (КС)  е предназначена за обмена на информацията. Тя е материалната основа на управлението и се изгражда на основата на решението на командира за воденето на предстоящия бой, указанията на началника на щаба и разпореждането по свръзките от старшия щаб. Комуникационната система се изгражда със силите и средствата на свързочния взвод на МБ.

Необходимо е същата да бъде изградена в съответствие с особеностите на системата за управление.

КС се състои от комуникационни възли (КВ), свързочни мрежи (СМ), свързочен резерв и органи за техническо осигуряване (ОТО).

 

2. Свързочни сили и средства.

 

Организационно по щат в МБ има свързочен взвод. Той се състои от радиоотделение и телефонно-кабелно отделение.

Освен в свързочния взвод на МБ свързочни средства има и в други те подразделения.

Във всеки бронетранспортьор на МБ има по една радиостанция Р-123 – (общо 30 броя), а във ВАРЕМ – 1бр Р–123, в 120 мм сминбатр има радиоотделение с Р-108 – 4 бр., ТА – 5 бр., ЛПК–10 км и ТН, в зрабатр – ПУ–12, Р–71 – 1 бр., Р–109 – 8 бр., Р–326 – 1 бр., Маяк Р–105М – 1 бр. В ИСВ – 4 бр. Р-33 и в разузнавателния звод – БРДМ – РУ–130 – 1 бр., Р–123 – 1 бр., БРДМ – Р–123

          
 
 Радиостанция Вид Диапазон Вид работаИзползвана модулация
Тип покривано раз­стоя­ние в сред­но пресече­на мес­т­ност с пръчковидна антена в км
 ТЛФ ТЛГ
Р-130 КВ бордова 1,5-10,99 MHz ТЛФ,ТЛГ,  симплекс, с ДУ ПРД данни ЕМ 20 50
 Р-123 УКВ бордова 20-51,5 MHz ТЛФ, симплекс ЧМ 13/20 
 Р-111 УКВ бордова 20-52 MHz ТЛФ, симплекс ЧМ 35 
 Р-33бордова УКВ-нос.
 30-79,9875 MHz ТЛФ, симплекс ЧМ 8/3 
Р-32М унв.нос. 44-53,9 MHz ТЛФ симплекс ЧМ 5/8 
 Р-326КВ-р/прм
 1,5-32,0 MHz 

ТЛФ, ТЛГ

 АМ  
 Р-23 КВ-р/прм 1,5-30 МHz ТЛФ, ТЛГ АМ ЕМ  
 Р-105М УКВ-нос.36-46,1 MHz
 ТЛФ ЧМ 6 
 Р-407 УКВ-р/р.ст 52 – 60 MHz ТЛФ ЧМ 20 
 

Основни технически възможности на свързочните средства в КЩМ Р-81 ,,Делфин” (Р-130-1бр.; Р-123-2бр; Р-31-3бр), в Р-71 има (Р-51-1бр; Р-105-2бр), в ПУ-12 (Р-111-1бр; Р-123-3бр; Р-407-1бр; Р-326-1бр). Радиостанциите Р-31 в КЩМ  Р-81 са предназначени за дистанционно управление на р/ст. в КЩМ при напускане на същите от командирите.

 

3. Основни задачи на свръзките.

 

Задачите в МБ се определят от изискванията на управлението и от характера на задачите, които решават в дадения момент подразделенията му. Основна задача е осигуряване на постоянна свръзка на командира на МБ за управление на подразделенията както при подготовката, така и в хода на боя.

 

Задачите на свръзките на МБ при настъпление обикновено са следните:


3.1. При вдигане на МБ по тревога и заемане на сборен район:

 

- своевременно приемане на сигналите за привеждане на батальона в различни степени на БГ и оповестяване на подразделенията;

- осигуряване на свръзка за управление на подразделенията по време на марша;

- осигуряване на свръзка в изходния район за предаване на разпорежданията на командира и щаба до подразделенията и получаване донесения от тях;

- осигуряване на свръзка за оповестяване на подразделенията на батальона от въздушна и ЯХБО.

 

3.2. При подхода и развръщането на батальона:   

 

- своевременно предаване на заповедите и разпорежданията за управление на подразделенията, получаване данни за подхода към предния край, за изменение на обстановката, особено при употреба на ОМП и ликвидиране на последствията от тях;

- осигуряване на свръзка с ремонтните органи.

 

3.3. При атака на батальона и в хода на боя:

 

- осигуряване на свръзка за управление, своевременно развръщане и едновременно атакуване на предния край на противника;

- осигуряване на свръзка за обмен на информация по взаимодействието на батальона със съседите, артилерията и танковите подразделения;

- осигуряване на свръзка с тиловите и техническите подразделения;

- осигуряване свръзка с резерва на батальона;

- осигуряване свръзка за съчетаване огъня и действията на спешените бойци и бойни машини.

 

За изпълнението на тези задачи е необходимо умело използване на техническите възможности на свързочните средства, правилен избор на КНП, своевременно и непрекъснато ръководство на свързочния взвод и провеждане на редица мероприятия по защита на свръзките от въздействието на противника.

 

4. Организация на свръзките с различни свързочни сред­ства


Свръзката в МБ се организира от ПНЩС който е и командир на свързочния взвод, а се изгражда със силите и средствата на същия.

Радиосвръзката в настъпателния бой в районите за разполагане (сборни, очаквателни, изходни) основно се използва проводна свръзка, но радиосвръзката се организира с готовност за използване при необходимост.

През време на марша при необходимост се използва радиосвръзка с УКВ радиостанции малка мощност.

 

4.1. Организация на радиосвръзката.

 

Радиосвръзката в МБ се организира със силите и средствата на радиоотделението на свързочния взвод на принципа на преките свързочни линии по способа радиомрежа и радионаправление.

 

Организирането на радиосвръзката включва:

 

    - заделяне на радиосредства за осигуряване радиосвръзка с МБР

     - създаване на р/м и р/н за управление на подчинените подразделения в съответствие решението на командира за воденето на боя;

    - разработване на радиоданни за тези р/м и р/н;

     - разпределение на радиоданните за подчинените

     - уточняване способите за обмен на парол, времето и реда за смяна на радиоданните, режимите за работа, ограничения и др.;

     - обмен на радиоданни с взаимодействащите подразделения;

     - сглобяване на радиомрежите и радионаправленията.

 

4.2. Организация на проводната свръзка

 

Проводната свръзка в МБ се организира със силите и средствата на телефонно-кабелното отделение на свързочния взвод. Използването й при настъпление на МБ е ограничено. Проводната свръзка се устройва само в изходния район за настъпление по способа проводно направление. За целта в него се развръща телефонна станция от която се устройват проводни направления до подразделенията.

 

При изнасяне и в хода на боя проводна свръзка не се устройва, но телефонно-кабелното отделение се движи с КНП на батальона в постоянна готовност при нужда да устрои проводно направление. Такава нужда може да се появи при задържане на ротата на някой рубеж за отразяване контраатаката на противника и др.

 

В МБ успешно могат да се използват и сигнални средства. Обикновено това е когато не е желателно да се използват радиосвръзка и не сме в състояние да организираме проводна. Установените сигнали е необходимо да се познават много добре от всички командири и личен състав за да не се допускат недоразумения.

 

В заключение може да се обобщи, че надеждното управление на батальона може да се осигури чрез организирането и използването на всички родове свръзки, за които МБ има средства. А това са радиосвръзка, проводна и свръзка със сигнални средства.

 

{START_COUNTER}