Организация на свръзките в батальона при отбрана

 Организация на свръзките в механизирания батальон при отбрана
 

1. Задачи на свръзките

 

При водене на отбранителен бой от механизирания батальон задачите на свръзките могат да се разгледат в два етапа.

 

При боя на бойното охранение те са:

     - осигуряване свръзка за управление боя на б. о.;

     - осигуряване свръзка за управление огъня на артилерията по поддържане боя на същите;

     - осигуряване свръзка за оповестяване на войските за всички видове опасности.

 

При атаката на противника и боя за удържане на БОР задачите на свръзките се заключават в:

     - осигуряване свръзката за управление боя на подразделенията от командира на МБ от КНП на място, по време на изместването или заемане на друг район;

     - осигуряване свръзка за взаимодействие между подразделенията от батальона, придадените подразделения и съседите за съгласуване на техните действия;

     - осигуряване свръзка за своевременно оповестяване на подразделенията от въздушна, ЯХБО;

     - осигуряване свръзка с тиловите и техническите подразделения.

 

2. Организация на радиосвръзката

 

Радиосвръзката в МБ при водене на отбранителния бой не се отличава съществено от тази при настъпателния бой, затова ще бъдат разгледани само особеностите. Характерно тук е, че се организира радиосвръзка с бойното охранение на батальона.

Целесъобразно е да се изгради радионаправление на командира на МБ с командира на бойното охранение с р/ст. Р-123 (Р-33) при наличието на достатъчни радиостанции. Другият вариант е командирът на бойното охранение да се включи в радиомрежата на командира на МБ за управление на подчинените подразделения.

Характерното за използването на радиосвръзката при отбранителния бой на МБ е, че тя се организира още със заемането на района за отбрана, но се задейства при започване на активни бойни действия, неедновременно на всички р/м и р/н, а последователно, в зависимост от нуждите на боя и надеждното действие на проводната свръзка.

 

3. Организация на проводната свръзка

 

Проводната свръзка се използва най-пълно при водене на отбранителния бой. Нейното устройване в района за отбрана трябва да завърши до заемането на КНП от командира и щаба на батальона. Когато към отбрана се премине принудително и в непосредствено съприкосновение с противника, проводната свръзка се устройва едновременно с организирането и заемането на района за отбрана. Същата се устройва със силите и средствата на телефоннокабелното отделение по способа проводно направление. На КНП на батальона се устройва комуникационен възел. От телефонна станция (номератор НТП – 15) се устройват проводни направления до КНП на мотопехотните роти (МПР), минбатр, зрабатр, ИПТВ, резерва и тила на батальона. От МБр се поема проводно направление, което минава през запасното място на КНП на батальона. При наличие на бойно охранение пред предния край на отбраната свръзката с него се устройва чрез удължаване на проводното направление от  МПР, от която се създава.

Свръзка за взаимодействие със съседите се осъществява чрез телефонната станция на МБР.

 

При устройване на проводните линии в района за отбрана на МБ е необходимо да се спазват следните изисквания:

    - да се подвеждат към КНП на подразделенията по възможност перпендикулярно на фронта на отбраната;

     - да се устройват по обратните скатове на височините;

     - да се устройват скрито от противника, а в района на КНП да се вкопават в земята;

     - когато в района на батальона е изградена траншейна система линиите трябва да преминават по стените на траншеите и ходовете за съобщения откъм страната на противника.

Независимо, че МБ не разполага с подвижни средства за свръзка, такава може да бъде организирана тъй като в определени критични моменти на боя, тя заедно със свръзката със сигнални средства може да се окажат единствени свръзки за управление на подразделенията.

За целта по разпореждане на НЩ на батальона от всяка рота на КНП се изпращат по 1-2 войника за свръзка. За предпочитане е те да бъдат смели, инициативни, умеещи бързо да се ориентират на местността при всякакви условия. Те трябва да бъдат запознати с местата на КНП, командирите и скритите подходи към тях.

 

4. Ръководство на свръзките

 

Общото ръководство на свръзките на МБ се осъществява от командира чрез НЩ, а непосредственото от ПНЩС (той и командир на взвода).

Ръководството на свръзките от ПНЩС се заключава в планиране, организиране и практическо реализиране на свръзките.

Планирането на свръзките се заключава във вземането на решение от ПНШС за изграждане на свързочната система и изготвяне плана на свръзките върху работна си карта с мащаб 1:25 000.

 

Основа за планирането на свръзките от ПНЩС са:

     - решението на командира на МБ за воденето на боя;

     - указанията на НЩ на батальона по свръзките;

     - разпореждането по свръзките от старшия щаб.

 

Организирането на свръзките се заключава в поставянето на задачи на длъжностните лица за подготовката и практическото осъществяване на свръзките с различни средства. При устройване на свръзките ПНЩС оказва помощ, осъществява контрол и взема непосредствено участие.

В хода на боя той непрекъснато следи за измененията в обстановката и взема мерки за непрекъснато осигуряване на свръзка.

Ежедневно във времето определено в разпореждането по свръзките на старшия щаб, ПНЩС прави донесения за състоянието на свръзките, свързочните сили и средства и прави заявки за попълване на загубите.

    Инициативността, разпоредителността и умението на ПНЩС да организира и осигурява своевременно качествена свръзка е важно условие за надеждното управление на батальона. 

{START_COUNTER}