Основни принципи за изграждането на свързочната система.

 

При вземане на решение за изграждане на свързочната система освен данните за противника, собствените войски, района за операцията и наличното време, е необходимо да се знаят както изискванията към свръзката, така и основните принципи за нейното организиране и управление.

 

           1. Принцип за организиране на свръзката "отгоре - надолу".

 

          Свръзката за управление на подчинените съединения и части се организира в съответствие с решението на командира, разпореждането по свръзките от вишестоящия щаб, указанията на началника на щаба, наличните свързочни сили и средства, времето и възможното въздействие на противника. В съответствие с принципа за организиране на свръзката "отгоре - надолу" отговорността за свръзката с подчинените се възлага на вишестоящия щаб. Обаче при прекъсване на свръзката както старшия, така и подчинените щабове са длъжни да вземат мерки за незабавното й възстановяване. Изпълнението на този принцип се достига чрез създаването на направленчески части и подразделения към обединенията и съединенията, заделяне на радиосредства за организиране на линиите за пряка свръзка за всяка командна инстанция, разработване на необходимите данни за работа на свързочните средства от старшата инстанция и др.

 

    2. Принцип на осигуряване свръзка за взаимодействие.

 

          Свръзката за взаимодействие се организира както следва:

 

    - с разпореждане на ГЩ: между обединенията от различни видове Въоръжени сили;

 

    - с разпореждане на щаба на Сухопътни войски: между оперативните обединения, техните флангови и действуващи на самостоятелни направления съединения (части); на оперативните обединения с артилерийските части, противотанкови резерви и подвижните отряди за заграждения на Сухопътни войски; на оперативните обединения и техните съединения с оперативните въздушни десанти, използувани по план на командващия Сухопътни войски;

 

    - с разпореждане на щаба на оперативното обединение: между съединенията и техните флангови части; на общовойсковите съединения и части с ТВД, ПТрез, артилерийските групи и подвижните отряди за заграждения на обединението; на тактическите въздушни десанти с тактическата авиация.

 

              Отговорност за осъществяване и поддържане на свръзка за взаимодействие се възлага както следва:

 

             - по фронта - на десния съсед;

 

             - от тила към фронта - на щаба на съединението, намиращо се във втори ешелон или резерв;

 

             - на общовойсковото обединение за свръзка със съединенията (частите) на другите видове ВС и родове войски;

 

               - на щаба на съединенията (частите) от видовете ВС и родове войски;

 

               - между съединенията (частите) на видовете ВС сили и съединенията (частите) на родовете и специални  войски;

 

               - на щабовете на съединенията (частите) на видовете ВС.

 

        Свръзката за взаимодействие се организира с радио и подвижни средства на всеки от взаимодействащите щабове, а по ОСМ - с използуването на канали, заделяни от старшия щаб или всеки от взаимодействуващите в своята полоса. Освен това, свръзката за взаимодействие може да се организира със свързочните средства на оперативните групи, развърнати за работа на съответния ПУ.

 

              3. Принципи на преките и непреки свързочни линии.             

 

     Свръзката с подчинените и взаимодействуващите съединения (части) може да се осъществява чрез използуването на два принципа: на преките свързочни линии и на непреките свързочни линии, чрез опорни (спомагателни) възли. Реализацията на принципа на преките свързочни линии ще доведе до значително опростяване установяването и поддържането на свръзката, повишаване отговорността за поддържането й в изправно състояние и облекчаване на нейното управление.

 

    Принципът на преките свързочни линии намира приложение основно при изграждане на свързочните мрежи в тактическите и оперативните звена. Реализацията на принципа на непреките свързочни линии позволява (осигуряване на свръзка чрез опорни възли) по ефективно да се използуват многоканалните средства, да се намали струпването на свързочна техника на СВ, и като следствие, да се увеличи мобилността на свързочната система в цяло. Като недостатъци на този принцип могат да бъдат посочени значителното време, необходимо за съставянето на каналите и особено при неавтоматизираното разпределение и комутация на каналите, а също и усложняване на въпросите по управлението на свръзката на всички етапи от функционирането й.

 

            Принципът  на непреките свързочни линии е реализиран при изграждане на ОСМ на видовете ВС и ВГК.

 

     4. Принцип на осигуряване на свръзка през инстанция.

 

           Този принцип предполага обмен на информация между отделните звена в системата за управление на войските с прескачане на непосредствената инстанция както надолу, така и нагоре в йерархията.

 

     Свръзката през инстанция надолу се осигурява чрез организирането на р/м за централизирано управление и чрез превключване в р/м на подчинените, а нагоре - чрез дежурни р/мрежи. Освен р/свръзка, осигуряването на свръзка през инстанция може да се осъществи по проводни и РРЛ от ОСМ, чрез СВ на съответните ПУ. Реализацията на този принцип значително повишава устойчивостта на свързочната система при унищожаване на даден ПУ и повишава оперативността на обмена на информацията.

 

     5. Принцип на осигуряване свръзка за лично и общо ползуване.

 

              Този принцип намира най-ярко отражение при  организиране мрежата на радиосвръзката. Същността му се заключава в организирането на лична радиосвръзка на командира и началника на щаба и радиосвръзка на щаба за общо ползуване от дл. лица на родовете и специални войски (разузнаване, ПВО, инженерни, химически и др.).

 

 

  6. Принцип на непосредственият обмен на информация от длъжностните лица.

 

             Принципът на непосредствения обмен на информацията предполага предоставянето на възможност на длъжностните лица от пунктовете за управление за обмен на информация непосредствено от работните си места, използувайки лично техническите средства за обработка и обмен на информацията. Реализирането на този принцип ще доведе до повишаване своевременността на обмена на информацията. Принципът ще намира все по-широко приложение при проектиране на перспективните АСУ на  войските.

 

      7. Основни принципи за изграждане на свързочната система.

 

                 Изграждането на свързочната система трябва да се извършва в съответствие с изискванията на системата за управление към свръзката и принципите за нейното организиране. В същото време изграждането на свързочната система трябва да се осъществява при отчитане на ред системни организационни принципи.

 

7.1. Съответствие между задачите, стоящи за решаване от свързочната система и бойните възможности на свързочните войски.

 

    Реализацията на този принцип се достига с това, че решението на началника на свързочното отделение за изграждане на свързочната система се взема на основата на решението на командира, разпореждането по свръзките от вишестоящия щаб, указанията на НЩ, наличността и състоянието на свързочните сили и средства. При това се отчита необходимостта от осигуряване на изпреварваща готовност на свързочните елементи, в сравнение с готовността на органите и ПУ, възможното въздействие на противника и физикогеографските особености на конкретния театър на военните действия.

 

7.2. Предварително изграждане на части от свързочната система.

 

    Реализирането  на този принцип способства за осигуряване на висока БГ на системата за управление на войските в мирно време. С тази цел се изгражда стационарна част на свързочната система и се използуват свързочни линии и канали от националната съобщителна система. При привеждане на войските в по-висока степен на БГ стационарната част на свързочната система се усилва, по необходимост, с полеви свързочни средства. Към настоящият етап на територията на нашата страна функционират сравнително добре развърнати стационарни опорни мрежи на Генералния щаб и видовете Въоръжени сили. В хода на бойните действия в Сухопътни войски, оперативните обединения и съединения се планира развръщането на полевите части на свързочните им системи.

 

7.3. Унифициране на свързочни системи с различно предназначение.

 

    Реализацията на този принцип изисква провеждането на редица организационно-технически мероприятия, насочени към осигуряване съгласуваното функциониране на свързочните системи на етапите: разработване на системите, комплексите и средствата и определяне организационно-щатната структура на свързочните войски за всяко звено за управление; планиране на свръзката за предстоящите бойни действия; развръщане (нарастване), функциониране и събиране на свързочната система.

 

7.4. Единство на свързочната система.

 

     Същността на този принцип се състои в обединяване възможностите на свързочните сили и средства под единно ръководство с цел пълно удовлетворяване потребностите на войските от информационен обмен.

 

        Реализирането на този принцип се осъществява чрез:

 

        - централизиране управлението на свързочната система;

 

        - развръщане и използуване  под единно ръководство на елементите от стационарната част на свързочната система;

 

        - взаимен обмен на свързочни канали и използуване в интересите на всички родове войски от дадено звено на управление на прм и прд радиоцентрове на СВ от различни ПУ;

 

        - централизирано използуване на каналите от националната съобщителна система;

 

        - централизирано разпределение на честотния ресурс, заделен в интерес на съединението.

 

7.5. Комплексно използуване на различни свързочни средства.

 

        Реализирането на този принцип осигурява изпълнението на изискванията на системата за управление към своевременността, достоверността и скритостта на свръзката. При това, в съвременните свързочни системи се използуват различни средства за свръзка.

 

              Радиосредствата се използуват във всички видове Въоръжени сили и звена на управление. Те са основни, а понякога и единствени средства за пряка свръзка с подвижни обекти и войски. В същото време на радиосредствата са присъщи и определени недостатъци.   

 

              По-основните от тях са: низка защитеност от радиоразузнаването на противника; възможност за подавяне на р/свръзката със смущения; ограничен честотен ресурс (особено за радиосредствата от КВ диапазон); недостатъчна пропускателна способност на радиолиниите; зависимост от йоносферните смущения.

 

              В последно време значително се повиши ролята на спътниковите средства при осигуряването на пряка свръзка между пунктовете за управление. Спътниковите свързочни линии се отличават с отлично качество на каналите, сравнително голяма пропускателна способност и независимост от състоянието на йоносферата. Основен недостатък на спътниковата свръзка е уязвимостта на спътника-ретранслатор от физическо унищожение и подавяне с прицелни радиосмущения.

 

               Радиорелейните и тропосферни средства се използуват за организиране на мало- и многоканални свързочни линии. Тези средства, в сравнение с радиосредствата, притежават по-добра скритост от радиоразузнаването на противника, относителна устойчивост на радиосмущения, и сравнително голяма пропускателна способност.

 

               Проводните свързочни средства се използуват за изграждане на многоканални и малоканални свързочни линии с различно предназначение. Проводните свързочни линии в най-голяма степен удовлетворяват изискванията на системата за управление по скритост, осигуряват високо качество на каналите и пропускателна способност. ст на свързочната система.

 

7.6. Автономност на свързочната система.

 

     Принципът за автономност на свързочната система характеризира уникалността на свързочната система на рода или специалните войски. Изграждането на автономна свързочна система предполага наличието на определен ресурс от свързочни сили и средства в интерес на съответния началник. Този принцип е заложен при създаването на  ПАСУВ-а.

 

7.7. Централизиране и автоматизиране на управлението при изграждане и експлоатация на свързочните системи с различно предназначение.

 

     Централизирането на управлението при изграждането и експлоатацията на свързочните системи с различно предназначение изисква личната отговорност на началника на свързочното отделение (началник свръзки) за осигуряване на единно планиране и използуване на наличните сили и средства.

 

7.8. Функционално и структурно резервиране.

 

    Принципът на функционалното и структурно резервиране е необходимо да се разглежда в два аспекта: функционално резервиране на свързочни средства и структурно резервиране на елементи на свързочната система.

{START_COUNTER}