ПИКИС

 Полева интегрирана комуникационно информационна система
 

Полевата интегрирана комуникационно информационна система (ПИКИС) е напълно интегрирана C4I система за сухопътните войски. Предназначена е за командване и управление на една механизирана бригада, един инженеро сапьорен батальон, един батальон за ядрено/химическо/бактериална защита и екология и една рота за радиационно и химическо разузнаване. Позволява бързи автоматични комуникации и компетентно подпомагане на вземането на решения. Характерно е, че се изгражда на основата на съвременни информационни и комуникационни технологии, които са от същото поколение, като гражданските.

Системата отговаря на утвърдените в НАТО стандарти Eurocom D1, STANAG 5523, ATCCIS (модел за управление на базата данни) с цел осигуряване на информационния обмен с международни партньори.

“България е първата страна, която не е членка на НАТО и използва ATCCIS. Ние сме заявили и желанието си за членство в ATCCIS обществото”, обаяви полк. Балабанов, ръководител на проекта ПИКИС.

 

УЧАСТНИЦИТЕ

На 23.12.1998 г. е подписано договорно споразумение между Министерство на отбраната на Република България и Marconi Communications, по-късно преименована в Мarconi Mobile, съгласно който италианската компания е системен интегратор на проекта. Подизпълнител за радиоборудването е Harris Communications. Българските фирми, които участват в проекта са Армитех ООД (Пловдив), ЕЛТА-Р (представител на Marconi), Милтех ООД (представител на Harris), Електрон прогрес, Електрон консорциум, ГИС Инвест.

10 специалисти от МО работят по ПИКИС от самото начало. Сред тях са инж. Иван Пацев, заместник-ръководител на проекта и експерт по далекосъобщителна техника, инж. Йордан Василев, експерт по информационни системи и ГИС, инж. Иван Пенчев, експерт по апаратури за предаване на данни и др. Впоследствие екипът е разширен до 17 души, тъй като участва и в разработката на информационна система за управление на оръжията. “Сред тях са научни сътрудници от ИПИО, ИА "ИКИ на ВТИ" и др. Много от хората са работели във военно-техническия институт на МО, закрит през 1999 г. - хабилитирани лица, доктори на науките и докторанти, провеждащи научни изследвания в областта на полевите C4I системи", уточни полк. Балабанов.

“Над 120 служители на МО вече са преминали от дву до четири-седмични курсове на обучение за системата. Обучението ще продължи и по време на влизането й в експлоатация и в процеса на използването й. Не можем да предвидим точно колко време ще е необходимо за пълното усвояване на системата, все пак тя е първата по рода си и толкова мащабна за БА”, отбелязва той.

 

КОМУНИКАЦИИТЕ

ПИКИС е разположена на над 300 мобилни платформи (машини от 30 различни типа). 28 бр. машини изграждат опорната комуникационна система, използвайки радиорелейни станции, оптически и медни кабели. Мрежата е от тип смесена решетка и осигурява високоскоростен обмен на глас и данни по засекретени канали. На тази основа се изгражда рутерната IP мрежа, която осигурява комуникациите за информационната система.

В ПИКИС се използват и 2/4 проводни цифрови или аналогови абонатни терминали (телефони). Всяко командно превозно средство е снабдено с компютри и мрежова апаратура , които са в състояние да поддържат високоскоростнни връзки на локална мрежа Ethernet . Тези средства, които се намират в един и същи пункт за управление са свързани заедно в локална мрежа с използване на влакнестооптични кабели между концентраторите. Локалните мрежи на всеки пункт за управление разполагат най-малко с един сървър, който съдържа всички сървърни процеси и данни, необходими за работните станции в пункта. Мрежовите протоколи са Ethernet, TCP/IP, UDP/IP, PPP, Telnet, FTP, SNMP, DNS.

 

ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

на ПИКИС поддържа изготвянето на планове, издаване на заповеди, събиране и разпределяне на информация, наблюдение на ситуацията, координация на дейностите, извършвани в различни функционални зони – ПВО, артилерия, технологични и др.

Базирана е на отворена архитектура с вградени стандартни методи за връзка (форматирани съобщения, електронна поща и др.), които могат да се адаптират към интерфейсите на външни системи (артилерийски, ПВО, административни и др.

При разработката й са взети предвид няколко основни принципи:

- възприемане на военни и граждански стандарти;

- внедряване в максимална степен на налични търговски продукти (COТS).

- използване на надеждни, широкоразпространени и доказани в практиката технологи и продукти, гарантиращи развитието и поддръжката на системата.

- поддръжка в маскимална степен на физическите мрежови архитектури, които присъстват в държавите от НАТО с оглед обмен на информация с техните аналогични системи.

Функциите на системата биват два основни типа - с общо предназначение (текстообработка, управление на електронни таблици, електрона поща и др.) и специални (поддръжка на планирането, управление на тиловото осигуряване, наблюдение на ситуацията на бойното поле, управление на бойния ред, ГИС функции и др.)

С оглед опростяване на техническото обслужване всички работни станции са екипирани с уникално софтуерно приложение за командване и управление. Достъпът до функциите на системата и правата за работа с определени данни е на база роли – така чрез един и същ софтуер се установява различна среда в зависимост от привилегиите които са дадени на потребителя. Защитата на информацията се гарантира чрез използване на хардуерни криптиращи устройства, контрол на достъпа, физическа защита, контрол на излъчването. При свързването на системата към други C4I системи защитата се осигурява чрез защитна стена (firеwall). Системата е осигурена срещу загуба на данни чрез дублирането им.

 

БАЗАТА ДАННИ

Системата за управление на бази данни на информационната система осигурява съхранение, извеждане, управление и разпределение на структурирани данни. Поддържат се и оперативни и тактически данни. Моделът за данните е ATCCIS, а ядрото на БД - Oracle. В отделния пункт се съдържат важните за него данни, като се поддържа изравнение на транзакционна основа във всички.

 

ФУНКЦИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Поддръжката и управлението на географската информация – карти, данни за местността, метеорологични данни се осъществява посредством продукти на ESRI. ArcView позволява боравенето с карти, интегрирани с диаграми, таблици и графики. Разширението му за пространствени анализи дава възможност за създаване, наблюдение, проверка и анализ на растерни данни, базирани на клетки от картата, извършва векторно/растерен анализ и др. Мрежовият анализатор позволява на базата на географска информация да се решават проблеми като намиране на оптимален маршрут и др.

Обменът на съобщенията е на базата на стандарта X.400, популярен в страните от НАТО и SMTP, който се използва предимно за нужди на териоторията на страната Информацията, изпращана или получавана чрез електронната поща може да е във вид на форматирани и неформатирани съобщения. Неформатираните съдържат текст и двоична информация. Форматираните (подобни са на бланка, в която се попълват конкретни полета) се използват за задачи като обновяване на базата данни.

За автоматизация на офис дейностите се използва MS Office Professional, за видеоконференции - Apple Quick Time for Windows NT, Corel Photo Paint за обработка на изпображения и др..

 

ОПЕРАТИВНИТЕ ФУНКЦИИ

 

Обхващат управление на тактическата картина, бойните действия, личния състав и оперативната материално техническа ситуация, организацията на силите, поддържане на планирането, решението и операции, различни от военните, планиране и управление на огневата поддръжка и ПВО, управление на разузнаването, метереологичните данни и технологичните операции и др.

 

Приложението, което ги обслужва е разработка на Marconi, като настройването спрямо конкретни изисквания на ПИКИС е осъществено съвместно със специалисти от МО.

 

Част от системата е PlanManager, който позволява да се правят планове в графично обкръжение, линейни графици при мащабни задачи и др..

 

Анализът на химическата и ядрената обстановка и планирането на средства за защита от средствата за масово поразяване се осъществява посредством приетия за стандарт в НАТО продукт NBC Analysis.

{START_COUNTER}