Радиостанция Р-52

 
 Радиостанция Р-52
 

 

http://media.snimka.bg/0581/007416757-big.jpg

 

Тактико-технически данни

 

   

1. Назначение

 

    Радиостанцията Р-52 е возим късовълнов приемопредавател предназначен за организиране на двустранна симплексна радиовръзка между сухопътни подвижни и стационарни обекти в честотния обхват от 2 до 30 MHz при режими на работа:

 
 

    - слухова телеграфия (CW);

 

    - еднолентова телефония с модулиране на горна или долна странична лента (LSB, USB);

 

    - амплитудна модулация (АМ).

    Радиостанцията е работоспособна при температура на околната среда от - 25 С до + 50 С и при относителна влажност до 98%.
 
    Радиостанцията се захранва с постояннотоково напрежение 26V +/-2,6 V със заземен минус. При стационарни свързочни възли и при наличие на променливотокова мрежа 220V/50Hz радиостанцията може да се захранва от нея посредством блок захранващ БЗ-400.
 

 

2.Технически данни

 

 
    Радиостанцията Р-52 работи в честотния обхват от 2000 до 29999,9 kHz. Работната честота се установява посредством 6 декадни превключватели. Броят на работните честоти е 280000 с честотна стъпка 100Hz.


    Радиостанцията осигурява следните видове работа:

 

 

        - CW (А1А) - немодулирана телеграфия;

        - SSB (J3E) - Еднолентова телефония по горна (USB) или долна (LSB) странична лента;

        - АМ (А3Е) - Амплитудна модулация;

    Изходната мощност може да бъде 100W или 25W (чрез превключване) за всички видове работа.

    Радиостанцията има изнесено, автоматично управлявано АСУ, което може да работи със следните видове антени:

 

 

    - 4м. танков щир;

    -10м. щир с изолирана мачта;

    - 50м. жична антена тип дълга жица;

    - 2х24м. "V" образна симетрична антена с външно симетриращо устройство.

    Радиостанцията може да бъде управлявана дистанционно по двупроводен телефонен кабел посредством полеви телефонен апарат ТАП-67 или ТА-77. С помощта на допълнителен телефонен апарат, включен към радиостанцията, се осъществява служебна свръзка между оператора и изнесения пункт.
    Честотната нестабилност на радиостанцията е 1.10 - 6 и позволява работа със специална апаратура за честоти от 2000 до 12500 kHz посредством допълнителна приставка, управлявана от оператора на радиостанцията.
 
Петьо Недев, LZ5XP

ICQ 91-826-204

{START_COUNTER}