Радиостанция Р-55

  Мобилна комуникационна система Р-55
 
 R-55
Р-55 е мобилна КВ радиостанция, осигуряваща радиотелефонна, телеграфна и телетайпна комуникация за тактически и оперативно-тактически нужди. Използваната техническа концепция осигурява висока надеждност и независимо използване на отделните радио елементи и гарантира радио свръзка с високо качество, добри работни характеристики и лесна експлоатация.

    Произвеждат се два модела:

    1. Р-55A – монтира се на автомобилно шаси ЗИЛ–131 или друг модел, в зависимост от изискванията на клиента.

    2. Р-55Б – монтира се на МТЛБ.

Предимствата на радио параметрите на Р-55, в сравнение с други радиостанции от този тип са както следва:

    *работа в широк честотен диапазон – от 1.5 до 30 MHz за всяка от 285000-те работни честоти, със стъпка между честотите 100 Hz;

    *работа в различни режими на телефонна и телеграфна свръзка;

    *възможност за дистанционно управление по радиостанцията;

    *цифров контрол на всеки радио блок;

    *автоматична настройка и пренастройка на предавателя (заедно с АСУ) и на приемника на до 90 програмирани честоти и режими. Всички данни се извеждат на компютърния монитор на радиостанцията;


    *дистанционно управление на електрическата система и движението на антените;

    *автоматично проверка на оборудването и локализиране на дефектите.


    Основните уреди и оборудването се контролират от микропроцесор и са свързани с вътрешна локална мрежа. Чрез дистанционното управление, Р-55 може да се управлява от разстояние 40 км със кабелен или радиорелеен канал.

Радиостанцията има следните работни режими:

    *едноканална еднолентова телефонна свръзка в горната странична лента (+J3E) или долната странична лента (-J3E) в симплексен и дуплексен режими;

    *двуканална телефонна връзка в дуплекс режим (B8E);

    *едноканален телеграфен режим с ключ за промяна на честотата (F1B) с носеща честота 125, 250, 500 Hz;

    *едноканален телеграфен режим (буквопечат) в режими I, IA, II с носеща честота 125, 250, 500 Hz в дуплекс;

    *двукалнален телеграфен режим (буквопечат) в режими I, IA, II съгласно DT метод в дуплекс;

    *ретранслация на единични и двойни телефонни и телеграфни операции в дуплекс.

    Радиостанция Р-55 е осъвременена, тъй като допълнително е инсталирано оборудване за адаптивна дуплексна радиокомуникация.

    Адаптивното оборудване автоматизира установената радио комуникации посредством избор на оптимална двойка работни честоти в даден честотен обхват.

В сканиращ режим оборудването изпълнява следните операции:

    *сканиране до осем фиксирани честоти за откриване на повикване от коренспонден;

    *оценка на интензитета на полето за всяка честота когато има предаване от коренспондент и когато няма;

    *оценка на качеството на приемане в зависимост от количеството грешки;

    *оптимално избиране на честотата на приемане на база на оценките направени по-горе;

 
По време на свръзката радиостанцията адаптира честотата при смущения както следва:

    *чрез смяна на под-честотите;

    *чрез комбинации на фиксирани честоти и предавателната антена.
 
 
Технически данни:

    - Честотен обхват, MHz 1,5 - 29,9999;

    - Честотна стъпка, Hz. 100;

    - Брой предварително установени канали и за предавателя и за приемника, бр. 90;

    - Време за автоматична пренастройка от един канал на друг, s < 3;

    - Начално време за настройка на приемопредавателя, s < 15;

    -Изходна мощност на приемопредавателя, W > 400;

    - Подтискане на носещата честота в едноканалните телефонни режими, dB > 40;

   - Неравномерност на честотната характеристика на телефонните канали в обхвата 300-3400 Hz, dB < 3;

    - Далечина на радиовръзката при използване на еднотипни радиостанции:

            - наземна вълна, km до 60;
            - отразена вълна, km до 600;

     - Гарантирано дистанционно управление на проводен и радиорелеен канал, km < 15;

    - Време за разгръщане, min 15;

    - Време за пренастройка, s < 4;

    - Захранващо напрежение (50Hz), V 220;

    - Електрогенератор монофазен, 220 VAC, 4kW.
 

{START_COUNTER}