Свързочна система: роля,място и задачи

Свързочна система: определение, място в системата за управление на войските, задачи и елементи

 

Роля, място и задачи на свързочната система в системата за управление на войските.

 

Анализът на условията за подготовка и провеждане на съвременният бой показва, че бойните действия на войските могат да бъдат ефективни само при наличието на стройна система за управление при строго съответствие на нейните възможности, на бойните възможности на подчинените войски и условията, в които те действат.

 

Всяка система включва множество различни елементи, намиращи се в определена взаимна връзка и образуващи определена цялост. Системата за управление на войските има сложна структура, с голямо количество съставни елементи и подсистеми, между които съществуват определени връзки и зависимости, влияещи както на изграждането на системата и нейните подсистеми, така и на принципите й на функциониране.

 

Системата за управление на войските може да бъде разглеждана като съвкупност от взаимно свързани органи за управление, пунктове за управление, свързочна система, системи и средства за АУВ, а също и специализирани системи за събиране, обработка и представяне на информацията на съответните длъжностни лица.

 

За развръщане на щабовете и осигуряване на тяхната ефективна работа по управлението на бойните действия на войските се развръща система от пунктове за управление.

 

ПУ са специално оборудвани и осигурени с необходимите технически средства места, от които командира лично и чрез щаба осъществява управлението на войските при подготовката и в хода на боя.

 

Функционирането на всяка система за управление, в това число и системата за управление на войските, е невъзможно без обмена на информация между нейните елементи. В този аспект свързочната система е предназначена да осигури обмена на всички видове информация между пунктовете за управление и техните елементи. Тя представлява техническата основа на системата за управление на войските. Пунктовете за управление се явяват центрове за образуване, събиране и обработка на информация. Естествен резултат от функционирането на ПУ е генерирането на информация, т.е. получаване на нови сведения, представляващи междинни или окончателни (за определен етап) резултати от решаването на стоящите пред даден ПУ задачи. Тази информация в процеса на обработката се формира в съобщения, които чрез източници на информация се въвеждат в свързочната система чрез нейните елементи, изпълняващи функциите на разпределители на информацията между потребителите. От друга страна информация е не само продукта от работата на ПУ, но и изходните данни за решаване на стоящите пред тях задачи.

 

Тези данни се получават в процеса на обработката на съобщенията, постъпващи от свързочната система. Формираната на основата на получените съобщения информация се доставя на съответните потребители, които подготвят материали за вземане на решение от командира, планирането на бойните действия и за други мероприятия по управлението на войските и тяхното осигуряване.

 

Описаният по-горе процес по обмен на информация за управление е известен в практическата дейност на войските под названието "СВРЪЗКА". Насищането на войските с мощни средства за въоръжена борба, възможностите за използуване на високоточни оръжия и средства за радиоелектронно подавяне, предопределят големия пространствен размах на системата за управление на  войските, която изисква от свръзката изпълнението на следните основни задачи:

 

- своевременно и достоверно предаване на сигналите и командите за привеждане на войските в по-висока степен на бойна готовност;

 

- предаване в установените срокове и с висока достоверност на разузнавателната информация за противника;

 

- управление на ракетните войски и авиацията при нанасяне на първия удар по противника;

 

- управление на войските по време на изнасяне от местата за постоянна дислокация в районите за съсредоточаване, при отразяване нападението на противника, при преминаване в контранастъпление и в хода на бойните действия;

 

- своевременно ръководство на придадените войски в хода на бойните действия;

 

- управление войските на ПВО и изтребителната авиация при отразяване въздушното нападение на противника;

 

- осигуряване взаимодействието на войските;

 

- предаване на сигналите за оповестяване на войските и тиловите обекти за въздушен противник, радиоактивно, химическо и биологично заразяване;

 

- управление на съединенията, частите и учрежденията на тила.

 

 От изпълнението на горепосочените задачи до голяма степен зависи качеството на управлението и ефективността на бойните действия. С това е свързана принципната възможност за оценка резултатите от функционирането на свързочната система на различни нива:

 

- по показателите за бойна ефективност;

 

- по показателите за ефективност на системата за управление на войските;

 

- по показателите за собствена (вътрешна) ефективност.

 

Първите две оценки не са получили широко разпространение на практика поради несъвършенството на математическите модели за разчет на показателите за резултативност на бойните действия в зависимост от качеството на свръзката и определяне "приноса", който внася свързочната система в резултата от операцията. Затова в практиката най-често се използува третата оценка (вътрешната ефективност на системата).

 

Взаимосвързаността на трите оценки е намерила отражение в система от оперативни изисквания, включваща:

 

- изисквания към системата за управление на войските;

 

- изисквания към качеството на свръзката, предявявани от системата за управление, като към процес по осигуряване на информационния обмен;

 

- изисквания към свързочната система, като материален обект, реализиращ процеса по информационният обмен.

 

Изискванията към свръзката представляват свойства, съвкупността на които характеризира качествената определеност на такъв материален обект, като функциониращата свързочна система.

{START_COUNTER}