Апаратури П-301, П-302

 Апаратури П-301 и П-302
 
 Система П-301
 
     1. Предназначение. Системата П-301 е предназначена за уплътняване на кабел П-296 и на тази основа за изграждане на кабелна линия П-296/301.

    В своя състав П-301 включва:
    - каналообразуваща апаратура на крайните станции П-301-О;
    - апаратура на ОУП (П-301-П);
    - апаратура на НУП (П-301/302-НУП);
    - апаратура за отделяне на канали (П-301-В).

    2. Кабелната линия П-296/301 се състои от препредаващи участъци, чийто брой не може да бъде повече от шест, т.е. броят на препредаващите пунктове е до пет, от които до четири по НЧ. Препредаващият участър се дели на секции за регулиране на усилване на нивото с дължина до 70км. Всяка секция може да включва до шест НУП, разстоянието между които е до 10км.
    Захранването на НУП-те се осъществява дистанционно от крайните станции или от ОУП. Крайните станции могат да захранят до три НУП-а, а ОУП по три във всяка страна. Напрежението е от 70 до 350V и зависи от дължината на усилвателните участъци, а силата на тока е 115 +/- 6mA. На ОУП и НУП може да се включва апаратура П-301-В. Дължината на препредаващите участъци е до 210 км, а на кабелната линия - до 1000км.

    3. Предназначение, характеристика и възможности на апаратура П-301-О. Апаратура П-301-О е предназначена за развръщане на крайните станции и препредаващите пунктове на кабелна линия П-296/301 или за уплътняване на радиорелейни линии.
   
       Тя осигурява:
    - получаване на 24 Тф канала с ефективно предаване честотна лента от 0,3 до 3,4kHz;
     - получаване на 4 широколентови канала с честотна лента 12kHz /от 12 до 24kHz /;
    - получаване на 2 широколентови канала с честотна лента 48kHz / от 60 до 108kHz /;
    - получаване на два канала за радиразпръскване с честотна лента от 84 до 96kHz вместо вторите триканални групи във всяка от дванадесетканалните групи ;
    - вторично уплътнение до 75 % от Тф канали;
    - организиране на служебна високоговоряща Тф свръзка по линията;
    - звукова и оптическа сигнализация ,оповестяваща за неизправности в захранването, генераторното оборудване, устройствата за АРУ и в кабелната линия;
    - работа насрещно с други апаратури ,чийто линеен спектър е от 60 до 108kHz.

    Захранването на апаратурата П-301-О се осъществява от източници за променлив ток с напрежение 220V и честота 50Hz. Апаратурата е готова за работа 30 минути след включване на захранването. Входното съпротивление откъм линейната страна е 135 Ом, а откъм станционната 600 Ом. За контролиране на състоянието на кабелната линия се изпращат контролни сигнали с честоти 16 ,64 и 104kHz. Регулировката, която осигуряват тези сигнали е следната: плоска - 104kHz; наклонена - 16kHz ; криволинейна - 64kHz. Повикването на съседен ОУП става фонично /с глас/, а на НУП със сигнал с честота 900Hz. Всеки телефонен канал може да бъде използуван в един от следните режими : 2 пр.ОК - 0 Np(прд), 0,8 Np(прм); 2 пр.Тр - 0,4Np(прд), 0,4Np(прм); 4 пр.ОК - -1,5Np(прд), 0,5Np(прм); 4 пр.Тр - 0,5Np (прд), 0,5Np(прм).

    КНЛИ: 4 пр.режим - до 1,5 %; 2 пр.режим - до 2 %. В апаратурата се използува тонално повикване с честота 2100Hz. Защитеността между предавателната и приемната част на апаратурата е не по-малко от 6,4Np. Нивата на широколентовите канали 12 - 24kHz са минус 2,8Np както на входа, така и на изхода им. А входното им съпротивление е 600Ом. Нивото на широколентовия канал 60 - 108kHz е минус 0,6Np както на входа, така и на изхода им. А входното му съпротивление е 135Ом.

    4. Образуване на линейния спектър на апаратура П-301-О. 
    Апаратурата П-301-О работи на принципа на честотното уплътнение по схема на групообразуването. Пренасянето на честотните ленти на разговорните сигнали в по-висока честотна област и образуването на линейния спектър се извършва с четири степени на преобразуване : индивидуална ,предварителна, първична и групова. Индивидуалното преобразуване се извършва с помощта на носещи сигнали с щестота 12 , 16 и 20kHz, в резултат на което се образуват четири триканални групи с честотна лента от 12,3 до 23,4kHz. Има две такива опаковки - общо триканалните групи са осем. Спектрите на триканалните групи чрез носещите сигнали с честота 84 ,96 ,108 и 120kHz се пренасят в лента 60,6 - 107,7kHz, с което се образуват дванадесет канална група. Има две такива 12-канални групи. Чрез третата степен на преобразуване с носещите сигнали с честоти 444 и 564kHz сигналите на 12-каналните групи се пренасят в честотната област 456,3 до 551,7 и се формира 24-канална група. С носещ сигнал 564kHz се извършва групово преобразуване ,при което се формира и линейният спектър на апаратурата от 12,3 до 107,7kHz. При приемане се извършва обратното преобразуване.
 
 Система П-302
 
     1. Предназначение. Системата П-302 е предназначена за уплътняване на кабели П-296, изграждане на кабелна линия П-296/ 302.
    
        В своя състав П-302 включва:

 

        - каналообразуваща апаратура за крайните станции П-302-О;
        - апаратура на обслужваните усилвателни пунктове П-302-П;
        - апаратура на необслужваните усилвателни пунктове П-302-НУП;
        - апаратура за отделяне на канали П-302-В.

    2. Кабелна линия П-296/ 302 - Кабелната линия се състои от препредаващи участъци с максимална дължина Ln= 315км. В краищата на всеки един от тях има апаратура П-302-О. На кабелната линия може да има до четири препредаващи пункта по НЧ ,т.е. до пет препредаващи участъка. Препредаващият участък се дели на секции за регулиране на усилването с максимална дължина Lc= 105км. На краищата на всяка секция за регулиране на усилването се развръщат апаратури на крайните станции П-302-О или на ОУП - П-302-П. Всяка станция за регулиране на усилването може да има до шест апаратури на НУП П-302-НУП. Дължината на усилвателния участък Lус=7 - 15км.

    Захранването на апаратури П-302-НУП се осъществява дистанционно от апаратури П-302О и П-302-П. Всяка апаратура П-302-О може да захранва до три апаратури П-302-НУП, а П-302-П - до три във всяка страна /общо шест/. Към апаратурите на ОУП и НУП може да бъде включена апаратура за отделяне на канали П-302-В. Кабелната линия П-296/ 302 има 12 ВЧ Тф канала с ефективна предавана честотна лента 0,3 - 3,4kHz. При изграждането на кабелната линия с четири препредаващи пункта с по шест апаратури на НУП на всяка секция за регулиране е необходимо следното количество апаратури:
    - П-302-О - 10бр.
     - П-302-П - 10бр.
     - П-302-НУП - 90бр.

    При това апаратурите П-302-НУП се развръщат на около 10км една от друга. Като се изхожда от това, че максималното разстояние между тях може да бъде 15км ,броят на апаратурите П-302-НУП може да бъде намален.

    3. Състав на апаратура П-302
        - опаковка на диференциалните системи на повикването (ДСВ);
        - блок на диференциаалните системи и на повикването на 3 кан (ДСВ-3);
        - блок на захранване на опаковката ДСВ (ПИТ.ДСВ);
        -опаковка на индивидуалното и предвариотелното преобразуване (ИПП-12);
        - блок на индивидуалното преобразуване за 3 канала (МД-3)
        -блок за предварително групово преобразуване на предаването (ПГП ПЕР);
        -блок за предварително групово преобразуване на приемането (ПГП ПР);
        - опаковка на груповото оборудване за 12 канала (ГО-12);
        - блок за групово преобразуване на предаването (ГП Пер);
        - блок за групово преобразуване на приемането (ГП Пр);
        - блок на индивидуалните носещи честоти 12 и 20kHz (ИНЧ-12;20);
        - блок на индивидуална носеща честота 16kHz и на контролна (ИНЧ-16) носеща честота (КЧ-16);
        - блок на груповите носещи честоти 84 и 108kHz (ГНЧ-84;108);
        - блок на груповите носещи честоти 96 и 120kHz (ГНЧ-96;120);
        - блок на контролна честота 64kHz и на груповата носеща (КЧ-64)честота 120kHz (ГНЧ-120-1);
        - блок на контролните честоти 84 и 14kHz (КЧ-84;14);
        - блок на задаващия генератор (Г3);
        - блок на честотния делител и на генератора на хармонични (ДЧ,ГГ);
        - опаковка на линейното оборудване (ЛО-12);
        - блок на линейния усилвател (Ус.-Л-12);
        - блок на усилвателя (Ус.-12);
        - блок на приемниците на контролния канал 64/16kHz (ПКК-64/16);
        - табло за комутация на нискочестотните канали на апаратура П-302-О (ЩКНЧ П-302-О);
        - блок на разговорно-повиквателните устройства (ПВУ);
        - блок на генератора и на измервателя на нивото (УУ);
        - табло за комутация на високочестотните канали на П-302-О (ЩКВЧ П-302-О);
        - опаковка на захранването (ПИТ);
       - опаковка на транзитните филтри - ТФ (2+0);
        - блок на транзитния филтър (ТФ 12-24);
        - опаковка на дистанционното захранване (ДП);
        - опаковка входно комутационна (ВКО-12);
        - краен блок на входните устройства (УВО-1);
        - контролен блок (К);
        - опаковка на служебната свръзка в крайна станция (СС-О);
        - преходно устройство на апаратурата П-302-О (УП П-302);
        - захранващ блок на линейното оборудване (ПИТ.ЛО).

    4. Предназначение, характеристики и възможности на П-302-О
        - Апаратурата П-302-О служи за развръщане на крайните и препредаващите пунктове от кабелна линия П-296 / 302. Освен това тя може да се използува за уплътняване на радирелейни линии.

    Режими на работа и измервателни нива за всеки канал:
    2пр.ОК - 0 Np(прд), -0,8 Np(прм)
    2пр.Тр - -0,4Np(прд), -0,4Np(прм)
    4пр.ОК - -1,5Np(прд), +0,5Np(прм)
    4пр.Тр - +0,5Np(прд), +0,5Np(прм)

    Апаратура П-302-О осигурява:
        - получеаване на 12 Тф канала с ефективно предавана честотна лента от 0,3 до 3,4kHz;
        - получаване на два широколентови канала с честотна лента 12kHz по пътя на обединяване на лентите на каналите от три каналните групи;
        - използуване на честотната лента на коя да е от триканалните групи за радиоразпръскване;
        - спрягане на тракта 60 - 108kHz с тракта на други системи;
        - вторично уплътняване / за Тг ,фототелеграфиране или засекретяване / на 75 % от каналите;
        - организиране на служебна високоговоряща свръзка по кабелна линия по 4пр. схема;

    Линейният спектър на апаратурата е от 12 до 60kHz.

    Повикването на съседната апаратура на ОУП става с глас, а на НУП с тонален сигнал с честота kHz.

    Сумарния КНЛИ е:
        - за 4пр. част на канала - до 1,5 %;
        - за 2пр. част на канала - до 2 %

    За тонално повикване се използува сигнал с честота 2100Hz. Захранването се извършва от източници за променлив ток с напрежение 220V и честота 50Hz.

{START_COUNTER}