Уплътнителна апаратура П-303


 Уплътнителна апаратура П-303
 
П-303
 
    1. Предназначение, характеристики и възможности - Апаратурата П-303 е предназначена за уплътняване на кабели П-296 и П-270 и радиорелейна линия Р-409. В зависимост от състава си апаратура П-303 осигурява 3 или 6 ВЧ Тлф канала. Кабелната линия се изгражда с крайни и усилвателни станции. При това усилвателните станции биват обслужваеми и необслужваеми. Усилвателните станции компенсират затихването, което внася кабелът. При уплътняване на кабел П-270 се използуват само крайни и ОУП, а при кабел П-296 и НУП. При работа с Р-409 се използуват само крайни станции П-303ОА.
    Апаратурата е разработвана в периода 1961- 1966 г.
    Приета на въоръжение през 1967 г.
    Начало на серийно производство - 1967 г.
    Нормативен срок за експлоатация - 10 г.
    Поаказател за надеждност То/, час 4000.
    Заменя се с апаратурата П-330-6

    Характеристиките за отделните кабелни линии са:

    Кабел П-296:
        Lус - дължина на усилвателния участък е 14 +/- 2km;
        Lс - разстоянието м/у крайна и ОУП ( без използуване на НУП ) е до 16км ,а с използуването на 2 НУП - до 46км;
        Lп - максимална дължина на препредаващият участък - 350км.
        Lmax - максимална дължина на кабелната линия - 1000км.

    При работа по РРЛ далечината на свръзка се определя от тази на РРЛ. Ефективно предаване честотна лента на ВЧ Тлф канали е 0,3 - 3,4kHz. Апаратурата образува и един служебен Тф канал с честотна лента 0,3 - 1,8кHz. Всеки ВЧ Тф канал може да се използува за Тф и Тлг свръзка и за предаване на данни.Тлг и предаване на данни са възможни чрез вторично уплътняване на каналите.

    Апаратурата дава възможност за образуване на широко-лентови канали чрез обединаване на честотните ленти на 3 съседни ВЧ Тф канала. Следователно броят им е един или два с широчина на честотната лента 12кHz .Те се използуват за предаване на данни или за организиране ВЧ транзити по триканални групи .

    Режими на работа и измервателни нива по отношение на станционната страна на апаратурата:
        2пр.ОК - 0(прд), -0,8(прм);
        2пр.Тр - -0,4(прд), -0,4(прм);
        4пр.ОК - -1,5(прд), +0,5(прм);

    Широколентовите канали имат 4пр. изходи с нива на предаване и приемане -2,8Np (-24,3dB).

   Захранването на крайни и ОУП с електрическа енергия може да се осъществи по един от следните варианти :
        - източници на променлив ток с напрежение 220V и честота на тока 50Hz;
        - източници на постоянен ток с напрежение 24V.

    Консумация на електрична енергия от източниците на променлив ток:
        - крайни станции - при триканална работа около 75W ,а при шестканална работа - около 90W;
        - ОУП -около 65W.

    Захранването на НУП с електрическа енергия може да се осигури :

        - дистанционно - от най-близката крайна или ОУП ;
        - местно -от източници на постоянен ток с напрежение 24V.

    Всяка крайна станция или ОУП може дистанционно да осигури захранването на един или два /не повече от две / НУП.
    Остатъчното затихване на каналите е 0,8Np( 7dB). КНЛИ за честота 800Hz при 2пр. режими на работа е по-малък от 1,5% ,а за 4пр. режим - до 2%.
    Честотата на сигнала за тонално повикване е 2100Hz.
    Защитеността между направленията на предаване и приемане е над 6,3Np( 55dB), а тази от преходни разговори - над 7,5Np( 65dB).
    Входното съпротивл. откъм станционната страна е 600Ом, а откъм линейната - 150 или 600Ом.
 

2. Формиране на линейния спектър

 

 

Формирането на линейния спектър се извършва с помощта на няколко перобразувания на честотните ленти на водените по отделните канали разговори. Едно преобразуване има е индивидуалното оборудване и две в груповото проборудване. Когато апаратурата образува три ВЧ канала ,формирането на линейния спектър се извършва по следния начин:
        - чрез преобразуване на спектъра на разговорния сигнал със сигнали с индивидуални носещи честоти 12kHz за първи канал, 16kHz за втори канал и 20kHz за трети канал и се формира триканална група с честотна лента от 12,3 до 23,4kHz след отделяне на ГСЧЛ;
        - преобразуване на спектъра натриканалната група с групов носещ сигнал с честота 92kHz-отделя се ДСЧЛ ,която е в границите от 68 до 80kHz (инверсия на спектъра).
        - преобразуване на сигнала със спектър 68 - 80kHz с групов носещ сигнал с честота 64kHz и след отделяне на ДСЧЛ се получава линейния спектър на апаратурата при работа по три канала в границите 4 - 16kHz.

    При формиране на линейния спектър при работа по шест канала се извършват следните процеси :
        - първо преобразуване - спектърът на разговорните сигнали на отделните канали се преобразува с помощта на сигналите с индивидуални носещи честоти 12kHz за първи канал, 16kHz за втори и 20 kHz за трети канал, като се отделят ГСЧЛ и се образуват две триканални групи с честотни ленти 12 - 24kHz;
        - второ преобразуване - спектрите на триканалните групи се преобразуват с носещи сигнали с групови честоти 92 и 108kHz и след отделяне на ДСЧЛ се получава шестканална група с честотна лента от 68 до 80 и от 84 до 96kHz.
        - трето преобразуване - с носещ сигнал, чиято честота е 64kHz се преобразува спектъра на шестканалната група и след отделяне на ДСЧЛ се получава линейния спектър на апаратурата при този вариант на работа - от 4 до 32КHz.
 
 

3. Състав на П-303

 

 

                         - ДСВ - блок на дифсистемата и повикване на 3 канал;
                    - МД-3- блок на модулатора и демодулатора на 3 канал;
                    - КЩ - комутационен щит;
                    - ЗГ - задаващ генератор;
                    - ПЕР - предавателен блок;
                    - ПР - приемен блок;
                    - ГН - блок на генератора на носещата честота;
                    - ПВУ - блок на разговорните устройства;
                    - РРУ - блок за ръчноп регулиране на усилването;
                    - АРУ -  блок за автоматично регулиране на усилването;
                    - ДП - блок за дистанционно захранване;
                    - ПУ - блок за захранващите устройства;
                    - КСС - блок на канала за служебна свръзка.

 

{START_COUNTER}