Радиостанция Р-137М

 Радиостанция Р-137М
 
 
 

     Р-137М е автоматизирана, широкодиапазонна, возима. Използва се както в полевите свързочни възли, така и автономно като радиостанция на командира. Може да се използва и в радиолиния като ретранслатор, включително за свръзка с летателни апарати и кораби.

    Време за автоматична настройка на предавателя и приемника - не повече от 36 сек.

 

         Видове работа

        Телефонна работа:

        - едноканална еднолентова работа на ГСЛ или ДСЛ с нива на носещата 3%; 10%; 70% както в дуплексен, така и в симплексен режим на работа (ГСЛ, ДСЛ 3%; ГСЛ, ДСЛ 10%; ГСЛ, ДСЛ 70%); - едноканална двулентова работа с едновременно използуване на ГСЛ и ДСЛ с нива на носещата 3% (АКОРД 3%) и 10% (АКОРД 10%), в дуплексен и симплексен режим на работа;

        - двуканална еднолентова работа с нива на носещата честота 3% (ГСЛ+ДСЛ 3%) и 10% (ГСЛ+ДСЛ 10%) само в дуплексен режим на работа;

        - едноканална работа с използване на честотна модулация в дуплексем и симплесен режим. За свръзка със наземни подвижни ПУ основни видове работа са едноканална с ЧМ, еднолентова работа ГСЛ, ДСЛ 3% или ГСЛ, ДСЛ 10%.

    За свръзка със самолети основни видове работа са ГСЛ 10%,ГСЛ 70%, ЧМ и АКОРД 10%.

    Видовете работа АКОРД се използват при силни теснолентови (прицелни) смущения. В този случай кореспондента има възможност да използува страничната лента, която е поразена по-слабо от смущения. Видовете работа ГСЛ и ДСЛ 70% се използуват за свръзка с радиостанции, които нямат еднолентова работа (от стария парк).

   

       Телеграфна работа:

       - едноканална буквопечатаща работа при честотна манипулация (ЧТ-125; ЧТ-250 и ЧТ-500). При предаване е възможна работа със сигнали ЧТ-200, ЧТ-400, ЧТ-800, ЧТ-1000 и ЧТ-6000.

   

     Крайната апаратура на радиостанцията може да работи в три режима: I, II и IA.

     Режим IA - дуплексна телеграфна работа с двуполюсни импулси +/-20V;

     Режим I - дуплексна работа с двуполюсни импулси с напрежение +/-60V.

     Режим II - дуплексна работа с еднополюсни импулси с напреж. 0-120V, т.е. двуканална буквопечатаща работа (или буквопечатаща работа по първи канал и работа с ключ или датчик Р-010 по втори канал) по метода двойна честотна телеграфия ДЧТ-250.

    - едноканална слухова работа с датчик Р-010 (с ключ) при честотна манипулация с посочените по-горе измествания на честотите;

    - едноканална слухова работа с датчик Р-010 при амплитудна манипулация (АТ).

   

     Освен това в радиостанцията е предвидена възможност за ретранслиране, както на едноканална, така и на двуканална телефонна и телеграфна работа само в дуплексен режим на работа на радиолинията.

     Антени:

    - две вертикални полуромбични антени, приемна и предавателна, на телескопични мачти. Полуромбичната антена принадлежи към антените с бягаща вълна, съвместима е с хоризонтални антени от типа „Ламбда” и др.

Параметрите на полуромбичната предавателна антена за Р-137 са следните:

    - дължина на проволките 2 x 31 метра; - височина в средната точка на мачтата 12,5 метра; - диаграмата за насоченост в хоризонтална и вертикална плоскост е показана на схемите; - съгласуващ трансформатор на феритен пръстен 75 Ом / 300 Ом, с противовес; - баластен товар;

   - два обемни вибратора (приемен и предавателен), които се развръщат на същите телескопични мачти;

   - приемо-предавателна щир антена 3м;

   

  Радиостанция Р-405МПТ-1 и радиостанция Р-105М, включени в комплекта на Р-137М имат свои антенни устройства. За Р-405МПТ-1 при работа на място се използува Z-образна антена, а при работа в движение - пръчковидна (цилиндрична) антена. За Р-105М се използува щир антена - 1,5м.

 

Схема на антенното поле
 
Антенен трансформатор
 
001.jpg    002.jpg
 
Товар на предавателната антена
 
Хоризонтална диаграма на насоченост на полуромбичната антена

 

Вертикална диаграма на насоченост на полуромбичната антена

 

Управление на радиостанцията:

  

  Местно управление:
        - от апаратната на радиостанцията;
        - от изнесен (500м) телефонен апарат ТА-57;

        - от износим радиопулт за управление на разстояние 1 км;
        - от кабината на водача;
        - от изнесен комплект на Р-405МПТ-1;
        - от телеграфна и телефонна станция;
        - от приемна машина или чрез апаратни за дистанционно управление.

        Ръчно управление - използува се при аварийни случаи.

   

  Чрез система за телеуправление и телесигнализация (ТУ-ТС):

        - включване и изключване на захранването на предавателя;
        - включване и изключване на високото(анодно) напрежение на предавателя;
        - превключючване на приемане или предаване в симплексен режим на работа;
        - избиране вида на работа (ТЛФ или ТЛГ);
        - включване на коя да е от ППЧ на предаване и приемане (реж."Широкая");
        - включване на коя да е от ППЧ на възбуждането на предавателя( режим "Узкая").

 

 Транспортиране:

Унгарска Р-137X1D

 

Унгарска Р-137X1D

 

 Унгарска Р-137X1D

  Транспортира се в херметизирана каросерия К1.131, монтирана на автомобил ЗИЛ-131 с висока проходимост.

 

 Комплектация:
Предавател на Р-137

 Предавател на Р-137

 

Радиоприемник Р-155

 Радиоприемник Р-155

 

    - приемник Р-155У;
    - слухов приемник Р-323;
    - пулт за дистанционно управление на радиостанцията;
    - бензоагрегат АБ-4-Т/230;
    - ГАБ-8 - бензинова печка ОВ-30;
    - акумулатор на печката;
    - акумулатор на РИПУ и Р-105М;
    - радиорелейна станция Р-405МПТ-1;
    - радиостанция Р-105М (Р-107);
    - телеграфна апаратура (от типа П-327 или П-319);

 

Технически характеристики:

    1. Диапазон на работните честоти 20 - 59,999 MХц.;
    2. Честотен интервал -100 Хц;
    3. Мощност на предавателя - 1000 Вт.;
    4. Чувствителност на приемника:
        - амплитудна телефония (5.5 - 12) µV;
        - еднолентова телефония 2 µV;
        - амплитудна телеграфия (0.3 - 0.6) µV;
        - честотна телеграфия 1.5 µV;

    5. Далечина на свръзка:
        - на антена ВПР 150 kм.;
        - на антена ОВ 70 kм.;
        - във време на движение 70 км;

    6. Електрозахранване:
        - външна трифазна мрежа 220/380 V;
        - автономен агрегат АБ-4-Т/230;
        - резервен източник ГАБ-8;

    7. Консумация:
        - външна трифазна мрежа 5 квт;
        - автономен агрегат 4 kвт;

    8. Екипаж - 4 души;

    9. Тегло - 10625 kг;

    10. Работен температурен интервал от +50 до -40 градуса;

 
 003.jpg         004.jpg
Снимки: Russian Arms forum

{START_COUNTER}